ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

1. A szolgáltatás tárgya

1.1. A Húsház Hungary Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) a jelen dokumentumban (ÁSZF) foglaltak szerint vállalja az Interneten, a www.hushaz.hu címen elérhető oldalán, internetes áruházán keresztül történő szolgáltatás működtetését, üzemeltetését, a szolgáltatás megrendelésétől a megrendelt áruk kiszállításáig.

1.2. A www.hushaz.hu oldalon üzemeltetett internetes áruházában árucikkek megvásárlására van lehetőség. Az oldalon található, és a Megrendelő által megvásárolt áruk jellemzői az adott árucikkhez tartozó termékleírásból tudhatók meg. A termékleírások pontatlanságáért felelősséget a Szolgáltató nem vállal. Szolgáltató rögzíti, hogy az oldalon az egyes árucikkek mellett található fotók illusztrációk, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet, változhat.

1.3. A www.hushaz.hu oldalon üzemeltetett internetes áruházában feltüntetett árucikkek megvásárlására a készlet erejéig van lehetőség. Természetesen az oldal üzemeltetése során, kellő gondossággal történik az egyes árucikkek feltüntetése, frissítése. Az egyes készletek meglétéért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

1.4. A www.hushaz.hu üzemeltetőjének, a Húsház Hungary Kft. adatai:

Székhely: 8638 Balatonlelle, Rákóczi út 356/b
Cégjegyzék szám: 14-09-314749
Bankszámlaszám: 11743002-20197980
Adószám: 23913178-2-14
E-mail: hus@hushaz.hu
Telefon: 06/85-450-115, 06/85-351-108 (7-16 óráig)

2. A szerződés létrejötte

2.1. Szolgáltató és a Megrendelő között a jogviszony a megrendelés leadásával jön létre. A megrendelés feltétele az előzetes regisztráció. A regisztráció sikerességéről, valamint a megrendelés megtörténtéről Szolgáltató igazolást küld a Megrendelő által megadott email címre. A regisztráció, megrendelés és ennek alapján történő teljesítés során, egészen a kiszállításig a Szolgáltató az adatvédelmi jogszabályok maximális betartásával jár el. Az adatvédelmi nyilatkozat itt megtekinthető. A regisztrációt követő megrendeléssel, visszaigazolással és a végszámlával létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a www.hushaz.hu nem iktatja és a későbbiekben sem lesz hozzáférhető.

2.2. A szerződés a www.hushaz.hu oldalon keresztül az alábbiak szerint jön létre:

(I.) Megrendelő kitölti a regisztrációs űrlapot. Az ajánlatkérésnek, valósághűnek és a tényeknek megfelelőnek kell lennie, az adatok tartalmáért a Megrendelő tartozik felelősséggel. A nem a valóságnak megfelelően kitöltött űrlapokból, a hamis, hibás vagy elégtelen regisztrációból eredő károkért a Szolgáltatót értelemszerűen felelősség nem terheli.

(II.) Szolgáltató a regisztráció sikerességéről legkésőbb 24, azaz huszonnégy órán belül visszaigazolást küld a Megrendelő által megadott email címre. Az elektronikus levelet fogadó Szolgáltató és Megrendelő esetleges technikai problémáikból eredő hibákért felelősség Szolgáltatót nem terheli sem a regisztráció, sem a regisztrációt követő esetleges szolgáltatás teljes időtartamában sem.(III.) A regisztráció feltétele, hogy a Megrendelő az ÁSZF-t, és az Adatvédelmi Nyilatkozatot megismerte, megtekintette és azt magára nézve kötelezőnek ismerte el. Szolgáltató biztosítja, hogy a www.hushaz.hu oldalon mind az ÁSZF, mind az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor, bárki számára hozzáférhető, megismerhető. Korábban már regisztrált felhasználók ugyanazzal az azonosítóval vásárolhatnak, mint amelyet a regisztráció kitöltése során megadtak. Két vagy több azonosítóból származó esetleges kedvezményeket összevonni nem lehet. Egy személy által csak egy élő-regisztráció lehetséges.

(IV.) Korábban már regisztrált felhasználók ugyanazzal az azonosítóval vásárolhatnak, mint amelyet a regisztráció kitöltése során megadtak. Két vagy több azonosítóból származó esetleges kedvezményeket összevonni nem lehet. Egy személy által csak egy élő regisztráció lehetséges.

(V.) Megrendelés esetén Megrendelőnek meg kell adnia a számlázási adatait, mely adatok valódiságáért felelősség kizárólag a Megrendelőt terhelik. Szolgáltató a megadott adatok alapján állítja ki a megrendelés után a számlát. A számlakiállítás az adójogszabályok és az adóhatóság által támasztott jogi követelményeknek megfelel.

2.3. Szolgáltató kijelenti és egyben vállalja, hogy a regisztráció és megrendelés során rögzített adatok a törvényi előírásnak megfelelően kerülnek rögzítésre, felhasználásra egészen a regisztrációtól kezdve a megrendelt áruk kiszállításáig.

2.4. Szolgáltató kijelenti, hogy a megrendelés leadásáról azonnal, de legkésőbb a következő munkanapon  automatikus visszaigazolást küld Megrendelő e-mail címére, amelyben a megrendelés minden lényeges adata feltüntetésre kerül. Az elektronikus levelet fogadó Szolgáltató esetleges technikai problémáiból eredő hibákért felelősséget ez esetben sem vállalunk.

2.5. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt termékek rendelkezésre álljanak és a Megrendelőket a teljes rendelési mennyiséggel kiszolgálja. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató törekvése ellenére előfordulhat, hogy a raktárkészlet hiány alakul ki és ezért néhány megrendelt termék nem áll kellő mennyiségben rendelkezésre. Ilyen esetekben Szolgáltató az alábbi szerint jár el

(I.) A Szolgáltató telefonon felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel és tájékoztatja a termékhiány mértékéről, és ezzel egyidejűleg egyeztet vele, hogy kéri-e a csökkentett mennyiségben történő teljesítést, vagy nem. Amennyiben nem kéri a csökkentett mennyiségű teljesítést, a megrendelés érvényét veszti és a Felek mentesülnek kötelezettségeik alól.

2.6. Akciós termékek csak a készlet erejéig, illetve az akció időtartamáig rendelhetőek.

3. Díjazás/számlázás

3.1. Az oldalon feltüntetett árak az Általános Forgalmi Adót tartalmazzák!

3.2. Szolgáltató garantálja, hogy a www.hushaz.hu oldalon közzétett árak az egyes megrendelések tekintetében irányadóak, így a Megrendelő a honlapon elérhető és feltüntetett árak kifizetésére köteles, mely árak a rendeléskor leadott árakat jelentik. A megrendelést visszaigazoló e-mailben is feltüntetésre kerülnek ezen árak. Az árváltoztatás jogát Szolgáltató fenntartja, azonban ez a fentieknek megfelelően nem érinti a már leadott megrendeléseket.

3.3. A megrendelt áruk megfizetése készpénzben történik utánvéttel, a kiszállítást végző sofőr részére, a megrendelt áruk és a számla átadásával egyidejűleg. A megrendelt áruk átadásának feltétele, hogy Megrendelő azok ellenértékét megfizesse.

3.4. A kiszállítás és a díjazása

A kiszállítást a szolgáltató végzi. Szolgáltató jogosult Megrendelő felé a kiszállításért külön díjat felszámítani, ha a kiszállítás helyszíne nem tartozik a Szolgáltató szállítási területei közé. A kiszállításról, annak pontos időpontjáról és az esetleges szállítási költségről a Szolgáltató legkésőbb a rendelés leadása utáni munkanapon telefonon vagy e-mailben értesíti a Megrendelőt. Amennyiben a Megrendelő sokallja az esetlegesen felmerülő kiszállítási díjat jogában áll teljes mértékben elállni a leadott megrendeléstől.
Szállítási területeink megyénként eltérők lehetnek, ezért ezekről kérjük a rendelés leadása előtt telefonon vagy e-mailben érdeklődjön!

4. A szerződés érvényessége, hatálya és megszűnése

4.1. Megrendelő és a Szolgáltató között a jogviszony határozott időre jön létre, amely a konkrét megrendelés leadásától, a megrendelésben leadott áruk kiszállításáig, azok átvételéig tart. A felek között létrejött jogviszony a teljesedésbe menetellel megszűnik, ez azonban nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendeletben rögzített elállási jogával éljen, a rendeletben meghatározott módon és feltételek betartásával.

4.2. Megrendelő legkésőbb a megrendelés visszaigazolásában foglalt kiszállítási napot megelőző munkanapon reggel 9 óráig jogosult a megrendeléstől elállni. Megrendelő a lemondást e-mailben köteles elküldeni a hus@hushaz.hu e-mail címre, a megrendelés azonosítóinak megadásával (megrendelő neve, megrendelés száma, szállítási cím). A jelen pontnak megfelelő lemondás esetén Megrendelőt semmilyen költség nem terheli. Szolgáltató a megrendelés lemondásának elfogadásáról visszaigazoló e-mailt küld Megrendelő részére.

4.3. A 4.2. pontban foglalt határidőn belüli lemondás hiányában Megrendelő köteles a kiszállított csomag átvételére. Amennyiben a csomag átvétele Megrendelőnek felróható okból mégis meghiúsul, az ebből fakadó költségek Megrendelőt terhelik, amely költségek a megfizetésig tartozásnak minősülnek és Szolgáltató a behajtásról a jogszabályoknak megfelelő módon intézkedhet. Kiegyenlítetlen tartozással rendelkező Megrendelő újabb megrendelésének elfogadását Szolgáltató jogosult visszautasítani a tartozás hiánytalan megfizetéséig.

4.4. A Szolgáltató jogosult a megrendeléstől elállni, ha és amennyiben tudomására jut, hogy a Megrendelő az adatközlési kötelezettségét vétkesen megszegte, illetve Szolgáltatót megtévesztette. Ez esetben a vétkes megszegésből, illetve megtévesztésből eredő kárát érvényesítheti Szolgáltató Megrendelővel szemben, a szolgáltatást megszüntetni, ha üzleti vagy jogi okokból annak fenntartására nem képes.

4.3. Amennyiben a Szolgáltató a megrendelést bármely más okból teljesíteni nem tudja, arról a Megrendelőt legkésőbb a következő munkanapon e-mail-ben, vagy telefonon értesíti. Szolgáltató kijelenti, hogy ez esetben őt kárfelelősség nem terheli, ezt Megrendelő visszavonhatatlanul tudomásul veszi.

5. Záró rendelkezések

5.1. Amennyiben a felek között létrejött szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatban bármilyen vita merül fel, felek azt elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, felek a jogvitájukra a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

5.2. A Szolgáltató és a Megrendelők között létrejött jogviszony nyelve: magyar.

5.3. A Szolgáltató és a Megrendelők között létrejött jogviszony tekintetében a polgári jogviszonyra vonatkozó mindenkor hatályos joganyagok, jogszabályok, de különösen az 1959.évi IV. törvény, a polgári törvénykönyvről, valamint a 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet, a távollevők között kötött szerződésekről irányadó.

Együttműködő partnereink